Monday, September 8, 2014

నిత్యజీవితంలో రసాయనశాస్త్రం


పాతికేళ్ల క్రితం మాట. “రసగంధాయరసాయనం” అన్న పేరుతో ఒక పుస్తకం ప్రచురించేను. అంటే, సొంత ఖర్చులతో అచ్చు వేయించేను. నేను అమెరికాలోనూ, పుస్తకం అచ్చుకొట్టడం పిఠాపురం వంటి పలెటూళ్లోను. కాగితానికి కరువు. ఈ పరిస్థితులలో అచ్చు కొట్టిన “రుజువు పత్రాలు” చదివి సరిదిద్దడం సాధ్యం కాలేదు. ఎన్నో అచ్చు తప్పులతో తయారయినా అచ్చొత్తిన ప్రతులన్నీ ఖర్చు అయిపోయాయి. చదివిన వారు ఎంతో బాగుందని మెచ్చుకున్నారు. ముఖస్తుతికే మెచ్చుకున్నారో, నిజంగానే నచ్చుకున్నారో నాకు తెలియదు.

ఇప్పుడు రోజులు మారేయి. నేను అమెరికాలో ఉన్నా, ప్రకాశకులు అంకుపాలెంలో ఉన్నా అంతర్జాలపు మహిమ వల్ల పనులు సుళువు అయిపోయాయి. పుస్తకంలో ఉన్న అచ్చుతప్పులు అన్నీ సవరించి, మంచి మేలు రకం బొమ్మలు సంపాదించి, అవసరమైన చోట్ల పదార్థాన్ని తిరగరాసి, పుస్తకాన్ని మెరుగు పరచేను. స్నేహితుల సలహా మీద పేరు మార్చేను.

అచ్చు పుస్తకాలతో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. వెయ్యి ప్రతులు అచ్చు కొట్టిస్తే ఎక్కడ దాచుకుంటాము? చెద పురుగుల్ బెడద ఒకటి. టపాలో పంపమని ఎవ్వరైనా అడిగితే బంగీ చెయ్యడానికి అయే ఖర్చులు, తపాలా ఖర్చులు, వగైరాలతో తడిపి మోపెడవుతున్నాది. “తెలుగువాళ్లు  కంప్యూటర్ రంగంలో ఇలా మెరిసిపోతూన్న ఈ రోజులలో కూడ అచ్చు పుస్తకాలు ఏమిటి స్వామీ?” అని స్నేహితులు అడుగుతున్నారు. అందుకని ఈ పుస్తకాన్ని “ఇ-పుస్తకం” రూపంలో కినిగె సంస్థ వారి సహకారంతో ప్రచురిస్తున్నాను. ఎంతో సరసమైన ధరకి వారు విక్రయిస్తున్నారు.

ఈ పుస్తకంలో ఉన్న అధ్యాయాలు చాలమట్టుకి ఈ బ్లాగులో  పూర్వం ప్రచురించేను. పుటలు వెనక్కి తిరగేసి చూస్తే కొన్ని మచ్చులు  చూడగలరు. తరువాత సిలికాన్ ఆంధ్రా వారి సుజరంజనిలో కొన్ని అధ్యాయాలు ప్రచురించేను. నా బ్లాగు చదివిన వారు, సుజనరంజని చదివిన వారు ఈ అధ్యాయాలని పుస్తకరూపంలో తీసుకురమ్మని పదేపదే కోరగా వారి కోరిక మేరకి ఈ పుస్తకం ప్రచురించేను.

ఈ పుస్తకం చదివి మీ అభిప్రాయం తెలీయజెయ్యండి.
ప్రాప్తి స్థానం:  http://kinige.com/kbook.php?id=3621


Saturday, March 29, 2014

అలనాటి "అమెరికా అనుభవాలు"

అలనాటి  "అమెరికా అనుభవాలు"

తెలుగు రచయితలు సాధారణంగా సొంత ఖర్చులతో తమ పుస్తకాలు అచ్చేయించుకుంటారు. ఖర్చు ఎక్కువవుతుందని భయం ఒక పక్క, అచ్చయిన పుస్తకాలు ఖర్చు అవవేమో అనే బెంగ మరొక పక్క పీడిస్తూ ఉంటే ఏ 400 ప్రతులతోనో సరిపెట్టుకుంటారు. అవి కూడా ఖర్చు అవకపోతే ఏ చెదపురుగులు తినేస్తాయో అని ఆ పుస్తకాలని స్నేహితులు నలుగురికీ పంచిపెట్టుకుంటారు. నేను కూడ ఈ పని చేసిన వాడినే.

ఇటువంటి వాతావరణంలో "మీ పుస్తకాల స్టాకు అయిపోయింది" అని ప్రకాశకులు చెప్పినా, "మీ పుస్తకాలు ఏ విక్రయశాల లోను దొరకడం లేదు, మాకు ప్రతులు కావాలంటే ఎక్కడకి రాయాలి?" అని పాఠకులు అడిగినా "ఇది కలా? నిజమా?" అని ప్రతి రచయితా అనుకుంటాడనే నా అభిప్రాయం. ఇతర రచయితల సంగతి నాకు నిజంగా తెలియదు కాని అలా నేను అనుకున్నాను.

అచ్చు పుస్తకాలతో ఒక ఇబ్బంది ఉంది. వెయ్యి ప్రతులు కొట్టిస్తే ఎక్కడ పెట్టుకుంటాను? టపాలో పంపమని ఎవ్వరైనా అడిగినా పుస్తకం వెల కంటే తపాలా ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి కద. "తెలుగు వాళ్లు కంప్యూటరు రంగంలో ఇలా విజృంభిస్తూన్న ఈ రోజులలో కూడ అచ్చు పుస్తకాలేమిటి, స్వామీ?" అని స్నేహితులు పోరగా ఈ పుస్తకాన్ని కినిగె సంస్థ వారి సహాయంతో "ఇ-పుస్తకం" గా ప్రచురించేను.

కినిగె సంస్థ వారు (kinige.com) ఈ పుస్తకాన్ని అతి సరసమైన ధరకి విక్రయిస్తున్నారు. వారిచ్చే రాయితీతో మీరు ఈ పుస్తకాన్ని కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే కేవలం 40 రూపాయలకి అద్దెకి తీసుకుని చదవ వచ్చు. "ఇ-పుస్తకం" గా ప్రచురించిన తేదీ లగాయతు వేడి వేడి పకీడీలలా  సరుకు కదులుతోంది.

నా పుస్తకం గురించి నేను ఇలా రాసుకోవడం స్వోత్కర్ష అవుతుంది. నేను ప్రచురించిన పుస్తకాలన్నిటిలో నా నిఘంటువు, అమెరికా అనుభవాలు బాగా చెల్లుబాటు అవుతున్నాయి. ప్రజలు మెచ్చే పుస్తకాలేమిటో అర్థం అవుతోంది.